ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазин www.cars-done.com.

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.cars-done.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които Карс Дън ЕООД, ЕИК: 207207060, седалище: гр. София, ул. 5-ти Ноември 8, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет страница – www.cars-done.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.cars-done.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.cars-done.com или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.cars-done.com, IP адрес на потребителя, както и друга информация.

Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Карс Дън ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.cars-done.com

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие предоставяте лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация с цел, единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни, би означавало отказ да използвате нашите услуги, или да осъществите достъп до сайта ни, с цел поръчка на стоки. Можете да се запознаете с Политиката за защита на личните данни тук.

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Карс Дън ЕООД, ЕИК: 207207060.
Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. София, Карс Дън ЕООД, телефон за връзка: 0895653175 или 0897211800, www.cars-done.com, e-mail: office@cars-done.com.
Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. София, ул. 5-ти Ноември 8.
Крайната цена с ДДС на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено под наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.
Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите.
Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Информация за доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Информация за плащане”.
Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора.
Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта;
в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно – датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт;
датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти;
в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части – датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.
За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива – телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен носител или в станицата за връщане на продукти.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ, или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: office@cars-done.com, като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването на сумите по банкова сметка на клиента или чрез превод по куриер.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до момента на получаване на стоките обратно.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.
При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.
Несъответствия на стоките и рекламации.
Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0895653175 или 0897211800. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНЪТ се ангажира да бъде подменен с нов, като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай, че не може да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н., ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG.

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.cars-done.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.